• 5

    Sep

    Kisah Manusia yang Tidak Dilalaikan dengan Urusan Dunia (sufi)

    image from : http://ketakketikketuk.tumblr.com Muhammad bin Sirin[1] adalah imam Ahlus sunnah yang sangat terkenal dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullahshallallahu alahi wa sallam dan sangat terpercaya dalam meriwayatkannya. Akan tetapi tahukah Anda bahwa beliau juga disifati oleh para ulama di jamannya sebagai orang yang sangatwara (hati-hati dalam masalah halal dan haram) dan tekun dalam beribadah. Imam adz-Dzahabi menukil dari Abu Awanah Al-Yasykuri, beliau berkata, Aku melihat Muhammad bin sirin di pasar, tidaklah seorangpun melihat beliau kecuali orang itu akan mengingat Allah[2]. Subhanallah, betapa mulianya sifat imam besar ini. Betapa tekunnya beliau dalam beribadah dan berzikir kepada AllahSubhanahu wa Taala. Sehingga sewaktu berada di pasar dan sedang berjual-bel
-

Author

Follow Me